РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 01.06.2023

Длъжност: Старши експерт „Стопанисване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив

 I. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, за заемане на длъжността Старши експерт „Стопанисване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“  в Регионална дирекция по горите – Пловдив са:
1.     Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител
2.    Степен на образование: висше лесовъдско образование с минимална образователна степен „бакалавър“ по специалност съгласно т.5 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите ”;
3.    Професионален опит – 1 /една/ година, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или
4.    Ранг –IV ( четвърти ) младши;

Материали