Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 18.11.2021

Длъжност: Конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Учредяване на вещни права“, дирекция “Горски територии” в Изпълнителна агенция по горите.
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “Младши експерт” в отдел „Учредяване на вещни права“, дирекция “Горски територии” в ИАГ са:

- Образователно - квалификационна степен – „професионален бакалавър по…“;

- Ранг V младши;

- професионален опит- не се изисква. 

Материали