РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 05.12.2022

Длъжност: Конкурс за длъжност - Старши експерт „Човешки ресурси”, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив

I. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, за заемане на длъжността Старши експерт  „Човешки ресурси”, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив са: 

 Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

- Степен на образование: висше образование с минимална образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ по една от следните  специалности: „Управление на човешките ресурси“, „ Икономика”, „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов мениджмънт“, „ Публична администрация”;

- Професионален опит – 1 /една/ години, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или

- Ранг – IV ( четвърти) младши;

Материали