РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 26.06.2023

Длъжност: „Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство”, звено „Пловдив“, при Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работнo място
Звено: РДГ Пловдив

 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши специалист - Горски инспектор”,  Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Пловдив са:
           1. Образователна степен - средно лесовъдско образование,  съгласно т.49 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите;
           2.Трудов стаж по специалността – 1 година .
II.Специфични изисквания за заемане на длъжността: съгласно чл.30, ал.1, т.1, т.3-14 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии /ДВ. бр.11 от 07.02.2012г./

Материали